079

DaNS 79 – Impressum

005 UVODNIK

 

006 OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA 19. SALONA ARITEKTURE

010 NAGRADA SALONA

012 URBANIZAM PROJEKAT

015 URBANIZAM REALIZACIJA

017 ARHITEKTURA PROJEKAT

032 ARHITEKTURA REALIZACIJA

049 ENTERIJER PROJEKAT

050 ENTERIJER REALIZACIJA

057 PUBLICISTIKA

060 STUDENTSKI RADOVI

064 FOTOGRAFIJE AUTORA

 

066 TRIBINA: ZARAD ARHITEKTURE

068 TRIBINA: ŽENE U ARHITEKTURI NOVOG SADA

070 JUBILEJ KAO POVOD ZA DOGAĐAJ: 50 GODINA
OD IZGRADNJE ŽELEZNIČKE STANICE

072 ŠETNJA: PODGRAĐE KORACIMA, REČJU I SLIKOM

074 IZLOŽBA: PODGRAĐE PODSVE(S)T GRADA

075 IZLOŽBA: ARHITEKTURA NA MARGINAMA 2

076 IZLOŽBA UČESIKA KONKURSA ZA NAGRADU
RANKO RADOVIĆ

077 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKA
RADIONICA: GRADOVANJE

078 IMPRESUM MANIFESTACIJE

 

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
79 broj, septembar 2014. godine

Izdavač:
Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20, Novi Sad, Srbija
Tel/Fax: (381) 021 423 485
e-mail: dans@dans.org.rs
www.dans.org.rs

Glavni i odgovorni urednik:
Dušan Miladinović

Likovni urednik:
Miloš Mitrović

Uredništvo broja:
Mr Tatjana Babić
Maja Momirov
Aleksandar Bede

Uredništvo:
Biljana Pavlović
Srđan Zorić
Mr Darko Polić
Slavica Likić
Igor Vuca
Radoslav Šćepanović

Uredništvo u inostranstvu:
Ilija Gubić
Slavica Mirović
Ana Mikić

Sekretar redakcije:
Svetlana Falb

Lektura i korektura:
Silvija Čamber

Dizajn naslovne strane i vizuelni identitet manifestacije:
Miloš Mitrović

Prilozi se ne vraćaju. Oprema teksta redakcijska.
Uredništvo ne zastupa stavove iz tekstova koje objavljuje.

Štampa: Štamparija FUTURA, Petrovaradin
Novi Sad, septembar 2014.