Arhiv grada Novog Sada, Novi Sad, SRB

0
pre 8 godina
pro-ing_dans

Specijalna nagrada u kategoriji Arhitektura dodeljuje se autorima:
Marija Milin Krunić, Milica Stojčević / PRO-ING

Saradnici: Tamara Panjković, Dragana Banjanin, Sandra Vlajković

za izvedeno delo: Arhiv Grada Novog Sada,Novi Sad, Srbija

Godina projektovanja: 2011.
Godina izgradnje: 2011-2015.

Opis:
Objekat Arhiva je lociran na parceli nepravilnog oblika, koja formom prati liniju okolnih saobraćajnica. Projektnim zadatkom je propisana kvadratura objekta i spratnost. Kako bi se zadovoljili zadati parametri, prethodnim analizama je utvrđeno da je potrebno iskoristiti parcelu u punom gabaritu. Osnova objekta je poligonalna, dimenzija~63x27m. Objekat je funkcionalno podeljen u dve dilatirane celine: upravni deo (P+3) i prostore depo-a (Po+P+4). Glavni ulaz u objekat je orijentisan prema ulici Filipa Višnjića i formira ga prilazno stepenište i kosa rampa za pristup objektu licima sa invaliditetom. Kroz prostor vetrobrana pristupa se holu upravnog dela. Hol je projektovan kao slobodan prostor visine 12m. Komunikacija sa višljim etažama je preko centralnog trokrakog stepeništa. Između prvog i drugog sprata objekta, zbog razlike u spratnim visinama dve funkcionalne celine, deo objekta sa depoima je projektovan sa etažom više. Za prenos građe i horizontalnu komunikaciju između dva dela objekta izrađene su AB rampe. One su pozicionirane na prvoj i drugoj etaži i povezuju prvu i drugu etažu uprave sa depoom. Prizemlje objekta je otvoreno prema ulici, kao i kancelarijski prostori u kojima borave ljudi. Transparentne staklene površine dodatno naglašavaju kontrast punim masama objekta koje dominiraju i „komuniciraju“ sa okolnim urbanim miljeom što i jeste bio jedan od zadataka javnog objekta u okviru stambenog jezgra. Objekat je slobodnostojeći, kompaktne forme, koja je postignuta različitim zidnim fasadnim pravcima. Dinamičnost objekta je dodatno naglašena različitim visinama venca, koje su posledica položaja krovnih ravni. Formu objekta čine mase kubusa koje su međusobno ukrštene i izlomljene. Mase su pune i celom površinom izvedene od iste fasadne obloge. Jednoobrazna izrada fasade je dodatno naglašena u situaciji kada su šaloni (zaštita od svetlosti) zatvoreni. Perforacijama su nagovešteni otvori i ujedno ograničen prodor svetlosti u prostore depoa.

pro-ing_dans

 

 

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode