Poziv za predloge za Nagradu za arhitekturu Đorđe Tabaković

0
pre 3 godine

Nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković je najviše priznanje Društva arhitekata Novog Sada za izuzetan stvaralački i pregalački doprinos u oblasti arhitekture.

Nagrada se dodelјuje pojedincima ili autorskim timovima koji deluju u kontinuitetu, za istaknuta i plodotvorna ostvarenja na teritoriji Vojvodine, koja su potvrđena vrednostima vrhunskog dometa i koja su imala u određenom razdoblјu progresivni uticaj na dostignuće, razvoj i društvenu ulogu arhitekture.

U ime Društva arhitekata Novog Sada ovo najviše priznanje dodelјuje Veće nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković. Veće nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković sačinjavaju svi dobitnici nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković.

Predlog kandidata za nagradu mogu podnositi članovi Veća nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković, organizacije udruženja arhitekata sa teritorije Vojvodine kao i druge strukovne i obrazovne institucije u oblasti arhitekture sa teritorije Vojvodine.

Predlagač je dužan  da Veću nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković u pisanoj formi podnese predlog za Kandidata, imajući u vidu dela Kandidata koja su definisana odrednicama u prvom i drugom stavu ovog poziva za predlog za nagradu, i da dostavi:

– prijavu kandidature za nagradu;

– radnu biografiju sa opisom svih ostvarenja ili delovanja Kandidata na području arhitekture, nauke i teorije ili istorije arhitekture i esejističke ili kritičke publicistike;

– spisak priznanja, društvenih i konkursnih nagrada, priznatih zasluga i posebnih zvanja koja je kandidat stekao.

Za stvaralačka  autorska dela u arhitekturi:

– grafičke priloge-crteže koji opredelјuju namenu, tehničke i estetske karakteristike svakog predloženog objekta, uvezane-ukoričene u prigodnom formatu (A3, A4…);

– fotografije iz kojih se mogu sagledati izgledi i ukupan gabarit svakog predloženog objekta, u kompletu sa grafičkim prilozima.

Za delo u nauci i teoriji ili istoriji arhitekture kao i za delo esejističke ili kritičke publicistike:

–  štampani primerak dela.

Predlagač  takođe može podneti i već ranije objavlјene ocene, mišlјenja, kritike, recenzije ili drugi raspoloživi materijal koji prikazuje, tumači i osvetlјava doprinos Kandidata i potkreplјuje kandidaturu, u posebnom uvezanom-ukoričenom prigodnom formatu (A3, A4…).

Poziv za predlog za nagradu se raspisuje od 1. 5. 2021, a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 30. 6. 2021. godine.

Predlozi se dostavlјaju, u zapečaćenom kovertu, na adresu Društva arhitekata Novog Sada, ulica Svetozara Miletića broj 20. svakog četvrtka u mesecu junu od 10,00 do 12,00 časova.  Predlagače molimo da putem elektronske pošte najave dostavljanje ovog materijala dan ranije. Kontakti: +381 21 423485, dans@dans.org.rs.

Predlagači-kandidati koji su prethodnom periodu već podneli svoju kandidaturu, i čiji radovi su odlukom Veća ostali u konkurenciji za nagradu,  treba da svoje priloge prilagode prema uslovima ovog poziva.

 

Za Veće Nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković,
Arh. Milan Marić

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada,
Arh. Miljan Cvijetić