Urbanističko-arhitektonski konkurs za „Trg umetnosti“ u Somboru

0
pre 4 godine

POZIV
za učešće na konkursu za dizajn:
Urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru broj 404-167/2019-VIII

Grad Sombor, poziva sve zainteresovane da učestvuju u konkursu za dizajn Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trg umetnosti“ u Somboru

OPIS I ZAHTEV U VEZI DIZAJNA – PROJEKTA
Tip konkursa:
Po vrsti konkurs je otvoren.
Prema zadatku konkurs je idejni.
Po obliku konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anoniman

NAČIN I ROK ZA PREDAJU DIZAJNA
Učesnik konkursa podnosi konkursni rad neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Rok počinje da teče od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki .
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 23.09.2019.godine do 11:00 časova bez obzira na način podnošenja neposredno ili poštom.
Konkursni rad dostaviti na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1 Sombor, sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku br. 404-167/2019-VIII – Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trg umetnosti“ u Somboru (NE OTVARATI)“.

UČEŠĆE REZERVISANO ZA ODREĐENU PROFESIJU
Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica

BROJ I VREDNOST NAGRADA
Dodeljuju se tri nagrade (u neto iznosu):
1. NAGRADA: 450.000,00 dinara
2. NAGRADA: 250.000,00 dinara
3. NAGRADA: 150.000,00 dinara

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE NARUČIOCA
Rok za donošenje odluke naručioca je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti na  Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca www.sombor.rs
Lice za kontakt M. Rilke mrilke@sombor.rs .