Izgradnja podzemne garaže pored Banovine u Novom Sadu

0
pre 1 godina
Banovina • DaNSBanovina • DaNS

Trenutno aktuelna tema, izgradnja podzemne garaže pored Banovine u Novom Sadu, je zainteresovala veliki broj građana i članove DaNS-a koji su s razlogom zabrinuti za sudbinu objekata Banovine i Skupštine APV, koji su za pomenik kulture proglašeni marta 2007.

Zabrinjavajuće stanje za Banovinu

Posebna pažnja i zabrinutost su usmereni na već nastale štete, popucale zidove usled sleganja unutar objekta Skupštine APV, i zabranu rada i boravka u delu krila gde su nastala oštećenja.
Dana 10.11.2022. Društvo arhitekata Novog Sada je zatražilo od Gradske uprave za urbanizam, svu dostupnu dokumentaciju koja je priložena za dobijanje odobrenja za izgradnju i početak pripremnih radova na planiranoj garaži. Od Uprave za urbanizam nam je stigla tehnička dokumentacija koja se odnosi na sve potrebne radove na ovom objektu, ali nam nisu dostavljeni veoma bitni dokumenti ili iz dostavljenih nije moguće izdvojiti ono što je u ovom trenutku bitno za nastavak radova.

Od strane “Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada” su prikazani Konzervatorski uslovi koji se, prema Zakonu o kulturnim dobrima, izdaju isključivo u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kompleksa Banovine u Novom Sadu za spomenik kulture (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br.30/2007, u daljem tekstu: Odluka). U Odluci, u tački 5. navodi se:
“ Utvrđuju se sledeće mere zaštite zaštićene okoline spomenika kulture:
1) zabrana izgradnje novih objekata privremenog ili trajnog karaktera, zemljanih i drugih radova koji mogu ugroziti statičku bezbednost spomenika kulture.“
Međutim, Konzervatorski uslovi koji su izdati za izgradnju podzemne garaže, osim ove tačke, sadrže tačku koja nije u skladu sa prethodnom, čime postaju suprotni sa Odlukom:
“podzemna garaža mora biti potpuno ukopana osim kod stepenišnih vertikala…”.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, član 2, tačka 22) objekti mogu biti podzemni i nadzemni. Odlukom je propisana zabrana izgradnje objekata u zaštićenoj okolini, što znači i nadzemnih i podzemnih objekata.
Takođe, u pogledu zabrane izvođenja zemljanih i drugih radova koji mogu ugroziti statičku bezbednost spomenika kulture, radovi na izgradnji podzemne garaže na manje od 3,00 m od spomenika, svakako spadaju u takvu vrstu radova.
Na osnovu navedenog, proizilazi da su lokacijski uslovi za izgradnju podzemne garaže izdati suprotno Odluci o utvrđivanju kompleksa Banovine u Novom Sadu za spomenik kulture.

Izgradnja podzemne garaže • DaNS

Da li na ovom mestu treba dozvoliti bilo kakvu izgradnju novih objekata?

Pa makar oni bili i pod zemljom, ukoliko je bitno da se ne naruši stabilnost okolnih objekata? Posebno kada u samom centru grada postoje povoljnija I praktičnija rešenja za izgradnju ovakvih objekata.

U svim velikim gradovima Evrope koji u samom centru imaju izgrađene objekte od visokog istorijskog i arhitektonskog značaja, njihovo okruženje je s razlogom ostavljeno otvoreno, prostrano, ozelenjeno i često takva prostranstva imaju karakter parkova. I okolina Banovine i Skupštine APV je od početka bilo planirana kao zelena površina, i kako bito po pravilu trebalo da bude, ona je trebala to i da ostane.

Takođe se u pomenutim Konzervatorskim uslovima zahteva obavezno izdavanje Saglasnosti na projektnu dokumentaciju od strane “Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada”. Na žalost, mi tu Saglasnost nismo ni videli, niti nam je dostavljena kao jedan od najvažnijih dokumenata u ovom postupku. Da li je ova Saglasnost uopšte pribavljena, a ako nije, kako je Investitor dobio građevinsku dozvolu bez nje?

Analizirajući priloženu projektnu dokumentaciju utvrdili smo da se projektant skoro uopšte nije bavio udaljenošću postojeće zgrade Skupštine APV u odnosu na buduću garažu, na onom mestu gde je ona najmanja. Samo na jednom od prikaza se vidi kota postojećeg objekta i planirane pozicije betonskih šipova kojih će biti 306, na dubini od 18,00m i ta udaljenost na kritičnim mestima iznosi manje od 3,00m!!! Smatramo da ova udaljenost nije dovoljna da bi se radovi bezbedno obavljali, i nažalost se to ispostavilo kao tačno.
Da li je stvarno neko mislio da ako počne otkopavanje zemljišta u okolini objekta spomenika kulture koji tu stoji duže od 80 godina, na rastojanju od necelih 3,00 metra, neće doći do pucanja i sleganja objekta? Sada znamo da je do pucanja i oštećenja objekta došlo, a sa radovima se nastavlja dalje kao da se ništa nije desilo.
Kako je moguće da nije bila nigde propisana minimalna udaljenost buduće konstrukcije objekta od postojećih objekata? Kako je moguće da se nastavilo sa procedurom dobijanja dozvola, iako nije dostavljena Saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koja u uslovima Zavoda stoji kao obavezna?

Izgradnja podzemne garaže 1 • DaNS

Kako je moguće da se sa radovima na izgradnji podzemne garaže nastavilo?

Nasuprot propustima u pribavljanju dokumentacije i trajnom oštećenju koji je na objektu nastao, nije došlo do obustave rada.

Takođe bi smo napomenuli da Banovina i objekat Skupštine APV poseduju izuzetne arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti i kao takve predstavljaju vrhunsko delo Moderne i dragocen graditeljski simbol Novog Sada.

Na osnovu svega gore navedenog, tražimo da se pre svega zaustave radovi na izgradnji podzemne garaže kod Banovine dok se ne pribavi i potvrdi sva Zakonom predviđena dokumentacija, da se sačini Zapisnik o nastaloj šteti i predvide mere sanacije i zaštite postojećih objekata i da se konačno počne sa većom pažnjom i jačom kontrolom sprovodi izgradnja ovako važnih i za naš grad posebno značajnih objekata.

Postani
član

Saznaj koje benefite dobijaš članstvom.

Interesne
Grupe

Pronađi Grupu koja se bavi tebi bliskim temama.

Razmena mišljenja

Uzmi aktivno učešće u radu Foruma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *